Foredrag med Einar Lunde – referat

Det var eit skremmande bilete tidlegare Afrika-korrespondent Einar Lunde teikna av Afrika under senioruniversitetet sitt temamøte på Sunnmøre Folkehøgskule 27 april. Omgrepet som gjekk igjen gjennom heile foredraget, var «Made in China».

Slik stoda er utanriks, hevda han innleiingsvis, blir det teikna eit nytt kart i Austen og i Afrika, noko han meinte ville få enorme konsekvensar for Europa og dermed for Norge. Han hevda også at det berre er eit spørsmål om tid for Kina å bli den største økonomiske makta i verda.

Lunde gikk tilbake til Livingstone som ba den engelske dronninga kolonialisere Afrika for å redde innbyggjarane i Afrika, men det gikk ikkje slik at hadde tenkt. Så kom Norad og U-hjelpa inn i biletet, noko som resulterte i ei viss betring.

Lokomotivet Kina

Men frå år 2000 skjedde det endringar, og lokomotivet var Kina. Kina trong mellom anna mineral, og landet satsa milliardar på infrastruktur, Dei bygde vegar, jernbane, kaianlegg og bygg, noko som skapte arbeidsplassar og utvikling. Men det hadde ei bakside. Utstyret som afrikanarane skulle bruke, hadde brukstilvising på kinesisk. Det førte til at mange reiste til Kina for å lære seg språket, men samstundes lærde dei om det kinesiske styresettet.

Sjølv om Kina har eit prinsipp om at dei ikkje skal ha oversjøiske militærbasar, inngjekk dei i 2015

ei hemmeleg avtale om oppretting av militærbase i Djibouti. Eide såg på staden som eit nøkkelpunkt på kloten, ein strategisk stad for å overvaking. På same måte såg han på den nye silkevegen som Kina held på å utgreie, noko som opnar for innverknad og kontroll over dei områda.

Deira andre prinsipp er at dei ikkje skal blande seg inn i måten eit land vert styrt på, difor bryr kinesarane seg ikkje om at dei støttar ein diktator. Han kunne også opplyse at ein del afrikanske leiarar vart støtta økonomisk av Kina, noko som kan gjere det vanskeleg å få bukt med korrupsjonen i dei landa det gjeld.

I det heile; eit informativt og interessant møte for ei forsamling på 95 personar.

I.I.H.